Вашият домакин  Запознайте ни   Идване в Димитровград   Гостилничарски услуги  Календар на мероприятията    Линкове  Контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За Димитровград


Панорама на Димитровград

       Град Димитровград се намира на 463м надморска височина, 43°О 1' сгш и 22°45' игд на крайния югоизток на Република Сърбия, в горното течение на река Нишава, на около 90км от Ниш и 60 км от София, столицата на България. Териториално се числи към Пиротски окръг и от седалището му е отдалечен около 20км. Според преброяването от 2002 г. общината има 11748 жители, а самият град - 6968. Мнозинство от населението са числещи се към българското малцинство.

 


Политическа карта на Сърбия

        За територията на Община Димитровград, с повърхност от 481 км2, е характерен низкопланински релеф (Стара планина и Гребен и техните подхълмове) с долините на реките Нишава, Височица, Ерма и Лукавашка. Общината е разделена на пет региона (Висок, Забърдие, Понишавие, Бурел и Дерекул) и има общо 43 населени места. Климатичните условия на общината се определят от географическото й положение, широчината и надморската височина (която се движи от 450 до 1000м), след това отдалечеността от по-големите водни ресурси, въздушните течения, релефните форми и др.

        Въз основа на посочените условия територията на Община Димитровград се числи към зоната на умерено-континетален (долините на Нишава, Ерма и Лукавашка реки) до планинско-континентален климат (в нископланинските райони). Следи от население на територията на днешен Димитровград датират още от предисторическия и античния период (тук е минавал пътят Via militaris ), за което свидетелстват бройните експонати в Музейната сбирка към Народната библиотека.

        До 1950 г. градът се е наричал Цариброд и с това назване е споменаван от редица пътеписци през средния век. От 1433. до 1877 г. тези краища са били под турско робство. До края на Първата световна война Цариброд е в границите на България, а от 1920. в Сърбия. Повече сведения за Димитровград можете да намерите на сайта на Община Димитровград www . dimitrovgrad . org . yu .

    Димитровград разполага с големи потенциали по отношение на транзития туризъм, понеже през града минават главните пътни направления (магистрала и жп линия), които свързват Европа и Близкия Изток. Освен транзитния туризъм основните туристически потенциали на Димитровград са Стара планина, Петърлашка пещера, Смиловските езера, долината на река Ерма, Погановски манастир, както и селският туризъм, за който особено е благоприятна незамърсената жизнена среда, както и богатството на растителен и животински свят - видове.

Фотогалерия


Начало

Активности на Туристическата организация

Музейна сбирка© TOD 2005 - 2011 Web design: TT Group online